ggts drzavna matura
Čestitke na uspješno položenim ispitima državne mature! :)
Srpanj 31, 2016
drugo mjesto mali nogomet
Drugo mjesto u malom nogometu!
Listopad 13, 2016

PROJEKT Vol ON: pojačaj volontiranje

istocni

Koordinatorice projekta:

 

Marija Kapović, prof. psihologije

Matija Zekić-Dragun, prof. vjeronauka

 

Partneri:

1.Studentski katolički centar Split , A. G. Matoša 56 21000 Split Hrvatska

2.Svjetski savez mladih Hrvatska Kalabarovo vrelo 2b 10000 Zagreb Hrvatska

3.Srednja školaDugo Selo Stjepana Ferenčaka 25 10370 Dugo Selo Hrvatska

4.Učenički dom Maksimir Trg Johna Kennedyja 9 10000 Zagreb Hrvatska

5.Prirodoslovno-tehnička škola Split Matice hrvatske 11 21000 Split Hrvatska

6.Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju Matice hrvatske 11 21000 Split Hrvatska

7.Graditeljsko-geodetska tehnička škola Matice hrvatske 11 21000 Split Hrvatska

8.Gimnazija Vukovar Šamac 2 32000 Vukovar Hrvatska

 

KRATKI OPIS PROJEKTA

 

Svrha i opravdanost projekta Opravdanost ovog projekta proizlazi iz provedene analize

problema i prepoznate potrebe za razvojem programa školskog volontiranja i odgoja za

volontiranje te njihovu implementaciju u školske kurikulume. Kako ističe Nacionalna

strategija Stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnogadruštva od 2012. do 2016.

godine (NSPORCD)„Volonterstvo kao jedan od najčešćih i najzastupljenijih oblika

građanskog aktivizma nije odgovarajuće zastupljeno u školskim kurikulumima i ne posvećuje

mu se sustavna pozornost na svim razinama obrazovnog sustava. Drugim riječima, nužni su

dodatni napori kako bi se odgoj za volontiranje i volonterske aktivnosti sustavno uključio u

odgojno-obrazovni sustav.“ Ističe se i posebna potreba usmjeravanja volonterskih projekata

prema djeci i mladima, koji su prema OP ULJP, Strategiji borbe protiv siromaštva i socijalne

isključenosti u RH od 2014. do 2020.i Nacionalnom programu za mlade prepoznati kao jedna

od najugroženijih skupina u društvu. Poseban problem prepoznaje se i u tome što se programi

školskog volontiranja i odgoja za volontiranje najčešće odvijaju u višim razredima osnovnih

škola i gimnazijama. Zbog zahtjevanosti provedbe i drugih prepreka, ovakvi programi najčešće zaobilaze srednje škole tehničkog i strukovnog usmjerenja, kao i učeničke domove.

Stoga smo uvidom u kurikulume srednjih škola uz 1 gimnaziju identificirali i 5 srednjih

tehničkih i strukovnih škola i učeničkih domova u kojima će se projekt provoditi, a koje

prethodno nisu imale priliku suradnje na sličnim projektima te kako bismo program školskog

volontiranja ponudili onima kojima je najnedostupniji. Također, ističe se potreba osmišljavanja i provedbe programa školskog volontiranja i u slabije razvijenijim županijama i

gradovima pa će se stoga ovaj projekt provoditi i u Splitsko-dalmatinskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji koje prema podacima HGK spadaju među najnerazvijenije županije u RH

(VSŽ je na 20. mjestu BDP-a po stanovniku u RH, a SDŽ se nalazi 14. mjestu). Projektom se

želi odgovoriti na prepoznati problem pa će se njime razviti i provesti kvalitetan i održiv

program školskog volontiranja i odgoja za volontiranje „Školski volonterski klub“ za 120

učenika u 6 srednjih škola i učeničkih domova u Zagrebu, Dugom Selu, Vukovaru i Splitu te

volonterski program „Ljetna volonterska škola“ tijekom školskih praznika. Ovim programom

djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu Republike Hrvatske te u neformalnim oblicima

učenja upoznat će se s vrijednostima, ulogom i značajem volontiranja te omogućiti im

stjecanje iskustva volontiranja, u skladu s člankom 2. Zakona o volonterstvu (NN 22/13).

Kako navodi OP ULJP tek 7% stanovništva bavi se volontiranjem, a prema Svjetskom

izvješću o stanju volonterstva, mladi ljudi predstavljaju ogroman potencijal za razvoj te je

stoga iznimno važno podržati sve oblike njihovog aktivnog sudjelovanja, uključujući i

volontiranje. U vremenu u kojem živimo poticanje mladih na volontiranje ima višestruku

važnost. Priopćenje o politikama EU i volontiranju (2012.) ističe kako volontiranje doprinosi

strategiji Europa 2020, naročito upogledu dostizanja ciljane stope zaposlenosti u EU od 75%

do 2020. g., pomažući ljudima da nauče nove vještine i prilagode se promjenama na tržištu

rada, a ističe se i da sektor volonterstva može doprinijeti i do 5% BDP-a. Zbog svega

navedenog ćemo u projekt uključiti i 32 volontera mentora, među kojima ćemo minimalno 10

mjesta rezervirati za nezaposlene mlade. Prepoznajući da još uvijek ne postoje sustavno

razrađeni mehanizmi nagrađivanja i vrednovanja volonterstva ovim projektom će se svim

volonterima dodijeliti Volonterska knjižica i Potvrda o kompetencijama stečenim

volontiranjem sukladno članku 34. ZOV-a. Ovo će posebno pomoći nezaposlenim mladim

volonterima. Dodatni je problem činjenica da odgojno-obrazovne institucije, ako i prepoznaju

potrebu osmišljavanja volonterskih programa i vrednovanja angažmana uključenih nastavnika

i učenika, često ne raspolažu adekvatnim resursima ni mogućnostima pružanja (materijalne)

podrške za usavršavanje nastavnika u ovom području. Prepoznaje se i nedovoljna upoznatost

OCD-a sa ZOV-om i još uvijek neodgovarajuće razvijene sposobnosti OCD-a da

zainteresiraju i uključe veći broj građana u svoj rad. Stoga će se projektom unaprijediti

kapaciteti 9 partnerskih i 20 suradničkih OCD-ova i javnih institucija za učinkovit

menadžment volontera kroz dvije Edukacije o menadžmentu volontera za ukupno 38

zaposlenika i koordinatora volontera u tim organizacijama. S obzirom da živimo u eri

tehnologije, kao poseban imperativ nameće se uvođenje IKT rješenja u obrazovanje i

volontiranje. Zato će ovaj projekt unaprijediti programe školskog volontiranja i odgoja za

volontiranje kroz razvoj i implementaciju mobilne aplikacije „Vol ON“. Iz svega navedenog

vidljivo je da će projekt doprinijeti Općem cilju poziva –osnaživanju doprinosa volonterstva

u provođenju reformi za društveni i gospodarski rast i demokratski razvoj.

Kratki opis na koji će način održivost rezultata projekta biti zajamčena nakon završetka

projekta .

 

Održivost rezultata osigurat će se na nekoliko načina:

 

  1. Sve odgojno-obrazovne ustanove koje su partneri u projektu će u svoje kurikulume unijeti

program školskog volontiranja i odgoja za volontiranje „Školski volonterski klub“, što će

omogućiti da se isti program provodi i nakon završetka projekta.

  1. U sklopu projekta bit će izrađen Priručnik za volontere u kojemu će se detaljno razraditi

sadržaj radionica i ostalih aktivnosti, što će omogućiti replikaciju projektnih aktivnosti i po

završetku projekta i u drugim organizacijama.

  1. Sa svim suradničkim OCD-ima i javnim ustanovama u kojima će učenici volontirati u

sklopu projekta bit će potpisan sporazum kako bi učenicima bilo omogućeno volontiranje i po

završetku projekta.

  1. Povećanje broja educiranih i osnaženih zaposlenika i koordinatora volontiranja u OCD-ima

i javnim ustanovama omogućit će da navedene organizacije ojačaju svoje kapacitete za

menadžment volontera i nastave s provedbom kvalitetnih volonterskih programa.

  1. Prijavitelj i svi partneri u projektu unijet će projekt u svoje strateške planove i temeljne

dokumente kako bi se osigurala institucionalna održivost provedbe.

  1. Aplikacija „Vol ON“ razvijena programom bit će slobodna za korištenje te će ju moći

preuzeti i druge organizacije i pojedinci.

  1. Projektom će se povećati svijest o važnosti volontiranja, težit će se jačanju osjećaja

zajedništva, povećanju broja inicijativa udruga prema građanima, razbijanju predrasuda i sl.

Društvene promjene u zajednici koje su promovirane ovim projektom svakako stvaraju dobar

temelj za daljnje umrežavanje i suradnju s drugim organizacijama koje neće biti obuhvaćene

prvom provedbom projekta. Otvorenost svih partnera prema novim izazovima i suradnjama

svakako dugoročno osnažuje razvoj volonterskog menadžmenta u svim lokalnim zajednicama

uključenim u projekt.

  1. U sklopu projektaizradit će se promotivna brošura koja će sadržavati sve temeljne

informacije o projektu i koja će se distribuirati putem Sajma volontiranja te promotivnih i

diseminacijskih aktivnosti, što će omogućiti replikaciju rezultata na sve dionike u zajednici.

Sve organizacije uključene u projekt nastavit će koristiti Potvrdu o kompetencijama

stečenim volontiranjem i Volontersku knjižicu u svom radu s volonterima, što će unijeti u

svoje strategije i temeljne dokumente.

  1. Iskustvo i stečene kompetencije u provedbi EU projekta ove vrste omogućit će svim

uključenim organizacijama da slične projekte provedu i u budućnosti.

 

Sažetak

Projektom „Vol ON: pojačaj volontiranje“ razvit će se i provesti kvalitetan i održiv program

školskog volontiranja i odgoja za volontiranje „Školski volonterski klub“ za 120 učenika u 6

odgojno-obrazovnih ustanova u Zagrebu, Dugom Selu, Splitu i Vukovaru te volonterski program „Ljetna volonterska škola NOVO: Izvrsno Volontiranje“,za 30 učenika i 12

volontera mentora i koordinatora za vrijeme školskih praznika. Projektom će se unaprijediti

kapaciteti 29 OCD-a i javnih ustanova organizatora volontiranja za učinkovit menadžment volontera u svrhu poboljšanja kvalitete usluga od općeg interesa.