Povijest škole

Počeci stručnog obrazovanja za građevinska zanimanja u Splitu javljaju se početkom prošlog stoljeća, otvaranjem Obrtničke strukovne škole dana 10. veljače 1907. godine.
Školske godine 1920./21. osniva se u Splitu Srednja tehnička škola koja u sebi obuhvaća mušku i žensku zanatsku školu, dok se Šegrtska škola odvaja i postaje samostalnom školom. Srednja tehnička škola pod ovakvim nazivom djeluje do 1932. godine kada dobiva novi naziv: Državna tehnička srednja škola u Splitu, koja ima dva odsjeka:
•  arhitektonsko-građevinski odsjek
•  brodostrojarski odsjek.

Početkom drugog svjetskog rata u školskoj godini 1940./41. škola dobiva naziv Srednja tehnička škola s arhitektonsko-građevinskim odsjekom. Tijekom talijanske okupacije u školskoj godini 1942./43. škola se zove Scuola media tecnica.
U šk. god. 1947./48. škola doživljava promjene u svom ustroju i zove se Srednja tehnička škola u Splitu, a ima tri odjela:
• 
arhitektonski odjel,
• 
građevinski odjel,
•  arhitektonsko-građevinski odjel.

Od 1948. do 1951. godine ponovo nastupaju određene promjene u ustroju i nazivu škole, pa škola dobiva naziv Građevinski tehnikum i ima dva odjela:
• 
arhitektonski odjel i
• 
građevinski odjel.
Konačno šk. god. 1951./52. škola dobiva naziv Srednja tehnička građevinska škola, a ima dva odjela:
•  građevinski odjel i
•  arhitektonski odjel.

Šk. god. 1959./60. škola ponovo mijenja naziv koji glasi Građevinska tehnička škola u Splitu.
Godine 1963. Odlukom Općinske skupštine Split osnovan je Građevinski školski centar u kojem su se obrazovali svi kadrovi za potrebe građevinske privrede-zanatska i tehnička zanimanja.


istocni_ulaz_small

Istočni ulaz u školu

zapadni_ulaz_small

Zapadni ulaz u školu


ljubimci

Naši ljubimci :)

Godine 1965. došlo je do izmjene Odluke o osnivanju Građevinskog školskog centra, pa ona glasi:
«Osnivač Građevinskog školskog centra je Skupština općine Split, a suosnivači su temeljem posebnog ugovora privredne organizacije građevinara: Poduzeće za ceste Cestar, Građevinsko poduzeće «Konstruktor» Split, Građevinsko poduzeće «I.L.Lavčević» Split, Građevinsko poduzeće «Melioracija» Split, Pomorsko građevno poduzeće «Pomgrad» Split, Projektni zavod «Projektant» Split, Zanatsko poduzeće «Rad» Split, Građevno poduzeće «Tehnogradnja» Split, Projektno poduzeće «Tehnika» Split, «Urbanistički biro» Split, Građevno poduzeće «Voljak» Solin i zanatsko-bojadisarsko poduzeće «Obnova» Split.

Godine 1974. Građevinski školski centar formira se kao radna organizacija s tri OOUR-a:
•  OOUR Škola sa sjedištem u Splitu u Teslinoj 4,
•  OOUR Dom učenika sa sjedištem u Splitu, V. Masleše b.b.
•  OOUR Pogon za proizvodni rad sa sjedištem u Splitu, P. Brigada 6.

Godine 1978. Građevinski školski centar se udružuje s Gimnazijom «Ćiro Gamulin» u novu radnu organizaciju:
Centar za odgoj i obrazovanje u građevinarstvu i industriji građevinskih materijala «Ćiro Gamulin» s dva OOUR-a: OOUR Srednje obrazovanje i OOUR Dom učenika. Godine 1980. Centru pristupa kao samostalni OOUR Obrazovanje i odgoj kadrova za industriju kamena i mramora iz Pučišća.

Šk. god. 1985./86. iz Centra se izdvaja MIOC kao samostalna škola.
1991. godine OOUR-i postaju samostalne organizacije, tako da OOUR Srednje obrazovanje postaje Graditeljska škola Split sa sjedištem u Teslinoj 4.
Godine 1993. iz Graditeljske škole Split izdvaja se Graditeljska obrtnička i grafička škola u Splitu.

Od 2002. godine Graditeljska škola Split posluje pod imenom Graditeljsko-geodetska tehnička škola.